Druhny i Druhowie, W związku ze złożeniem w miesiącu wrześniu rezygnacji druha przewodnika Damiana Stasiowskiego z funkcji Komendanta Hufca ZHP w Jaśle na ręce Komendanta Chorągwi, pragnę poinformować, iż pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi do spraw Hufca ZHP w Jaśle od dnia 26.09.2016 roku, jest druh podharcmistrz Jerzy Kosiba.

Rezygnacja druha przewodnika Damiana Stasiowskiego z funkcji Komendanta Hufca oraz rezygnacja druha harcmistrza Waldemara Marka z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca i druha przewodnika Wojciecha Zajdla z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Hufca skutkuje koniecznością zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle. Poniżej zamieszczam do wglądu Uchwałę Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP nr 21/2016 z dnia 14.10.2016 w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle oraz Rozkaz L.12/2016 Komendanta Chorągwi z listą uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego.

Jednocześnie informuję, że członkowie Komendy Hufca do dnia Zjazdu Nadzwyczajnego pełnią powierzone im funkcje. Wszelkie sprawy oraz informacje dotyczące działalności Hufca należy zgłaszać na dotychczasowo przyjętych zasadach tj. mailowo, telefonicznie lub listownie. Adresy skrzynek mailowych, numery telefonów oraz adres siedziby Hufca pozostają bez zmian.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !
p.o. Komendanta Hufca ZHP w Jaśle
phm. Jerzy Kosiba

 

Uchwała Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP Nr 21/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle

1. Na podstawie § 50 ust. 1 pkt 4 Statutu ZHP, w związku z rezygnacją Komendanta Hufca ZHP w Jaśle pwd. Damiana Stasiowskiego, oraz członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP hm. Waldemara Marka i pwd. Wojciecha Zajdla, Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP postanawia o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle, w celu wyboru Komendanta i Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej Hufca.
2. Zjazd nadzwyczajny odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Zespołu Szkół Miejskich Nr 1, ulica Rafineryjna 3, w Jaśle.
3. Za przygotowanie, przekazanie uczestnikom zjazdu nadzwyczajnego porządku obrad i regulaminu obrad, w terminie 14 dni przed dniem zjazdu odpowiada phm. Jerzy Kosiba.
4. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP w Jaśle od dnia 26 września 2016 roku do dnia zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle mianuje się phm. Jerzego Kosibę.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP
/-/ hm. Mariusz Bezdzietny

 

Rzeszów, 14 października 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Podkarpackiej

Rozkaz L. 12/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia

1.1.1. Na podstawie uchwały Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP nr 21/2016 z dnia 14 października 2016 roku, zwołuję zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle. Celem zjazdu nadzwyczajnego będzie wybór komendanta i komendy hufca ZHP oraz komisji rewizyjnej hufca.
1.2. Informacje
1.2.1. Zgodnie z § 19 i 37 Statutu ZHP, ogłaszam listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle:
phm. Urszula Buczyńska - Bolanowska – drużynowa, członek Komendy Hufca
phm. Iwona Dziedzic – drużynowa, członek Komendy Hufca
Maria Garbacik - drużynowa phm.
Barbara Goleń – drużynowa, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca
hm. Wiesław Hap – drużynowy, z-ca Komendanta Hufca
pwd. Magdalena Kamińska – członek Namiestnictwa Zuchowego
phm. Jerzy Kosiba – pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP w Jaśle
pwd. Łukasz Kotulak – kwatermistrz hufca
phm. Paulina Kurowska – namiestnik wędrowniczy
hm. Waldemar Marek HR – szef klubu specjalnościowego
phm. Robert Nowiński – drużynowy, członek Komendy Hufca
ks. phm. Józef Obłój – kapelan hufca
pwd. Klaudia Pawlik – drużynowa, szef Namiestnictwa Harcerskiego
Bożena Pec – drużynowa pwd.
Stanisław Pec – przewodniczący kręgu seniora
hm. Dorota Rzońca – skarbnik hufca
hm. Jacek Smolik – komendant szczepu, drużynowy
Izabela Sokołowska – szef klubu specjalnościowego
Magdalena Stukus - drużynowa
Anna Śliwa - drużynowa
pwd. Wojciech Zajdel – szef klubu specjalnościowego
Ewa Zoła –drużynowa.
1.2.2. Informuję, że zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 roku, o godzinie 17.00 w siedzibie Zespołu Szkół Miejskich nr 1, przy ulicy Rafineryjnej 3.
1.2.3. Informuję, że zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP ( Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej z dnia 12 stycznia 2014 r.) wnioski o uzupełnienie lub skreślenie z listy należy zgłaszać niezwłocznie.

Czuwaj!
/-/hm. Mariusz Bezdzietny

 
Cytat dnia

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować.

<A. Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 284049