W dniach 7 i 8 maja odbył się blok działań w ramach Jubileuszu 30-lecia nadania Hufcowi ZHP w Jaśle imienia Rodziny Madejewskich pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

Pierwszego dnia, w sobotę, najpierw wszyscy uczestnicy zebrali się na płycie jasielskiego Rynku, gdzie miał miejsce apel inauguracyjny, który prowadził, jako komendant phm. Jerzy Kosiba. Po nim wszyscy udali się na mszę świętą polową przy kościele farnym. Przewodniczył jej ks. Wojciech Środoń - Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy, a wśród koncelebrantów byli: ks. dziekan Zbigniew Irzyk oraz ks. phm. Józef Obłój, kapelan Hufca Jasło. Po zakończeniu mszy, na czele z Miejsko - Kolejową Orkiestrą Dętą, przemaszerowano pod tablicę Rodziny Madejewskich. Tam w asyście warty honorowej, wystawionej przez I Szczep „Orląt” pod komendą hm. Jacka Smolika, odbył się Apel Pamięci przeprowadzony przez hm. Wiesława Hapa i 139. DH „Lisy”, jako Drużynę Sztandarową Hufca oraz złożono wiązanki kwiatów. Później uczestnicy uroczystości w zwartym szyku przeszli do Jasielskiego Domu Kultury.

Tam miało miejsce ponad dwugodzinne „Spotkanie Harcerskich Pokoleń”. Komendant Hufca pwd. Damian Stasiowski powitał zebranych, wśród których znaleźli się m.in.: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła, Elwira Musiałowicz - Czech - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Urszula Czyżowicz - Wiceprzewodnicząca RMJ, hm. Mariusz Bezdzietny- Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz hm. Władysława Domagała - była wieloletnia Komendantka Chorągwi.

W dalszej części oficjalnej, prowadzonej przez phm. Iwonę Dziedzic i phm. Roberta Nowińskiego, komendant Chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny wręczył Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” przyznane decyzją Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego: phm. Iwonie Dziedzic, phm. Katarzynie Zając, phm. Jerzemu Kosibie i hm. Waldemarowi Markowi.  Z kolei druh Stanisław Święch - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przekazał Srebrne Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: ks. phm. Józefowi Obłojowi - kapelanowi Hufca i hm. Wiesławowi Hapowi - zastępcy komendanta Hufca. Członkowie Komendy jasielskiego Hufca wręczyli również nagrodę specjalną za całokształt działań na niwie ruchu zuchowego, harcerskiego i instruktorskiego - hm. Dorocie Rzońcy.

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny wyróżnił listami gratulacyjnymi za służbę instruktorską: phm. Urszulę Buczyńską - Bolanowską, druhnę Marię Garbacik, phm. Barbarę Goleń, hm. Wiesława Hapa, phm. Roberta Nowińskiego, ks. phm. Józefa Obłoja, pwd. Klaudię Pawlik, druhnę Bożenę Pec, pwd. Stanisława Peca, druhnę Bożenę Perchał, hm. Dorotę Rzońcę, hm. Jacka Smolika, druhnę Magdalenę Stukus, pwd. Annę Śliwę i druhnę Ewę Zołę.

Komenda Hufca przyznała pamiątkowe grawertony za wieloletnią współpracę: Urzędowi Miasta w Jaśle, Urzędowi Miasta w Kołaczycach, MPM S. J. Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal, Jasielskiemu Centrum Reklamy FROGART Józefa Nawracaja, Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle oraz Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Władze jasielskiego Hufca uhonorowały też specjalnymi listami gratulacyjnymi z podziękowaniami za stałą współpracę i wsparcie przy organizacji jubileuszu: wicemarszałek Marię Kurowską, burmistrza Ryszarda Pabiana oraz hm. Jacka Borczyka - byłego komendanta Hufca, szczególnie zaangażowanego podczas uroczystości sprzed 30 lat oraz obecnie.

Po wystąpieniach gości, wśród których obok wspomnianych wcześniej znaleźli się również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Hufców, wszyscy zebrani w sali widowiskowej JDK obejrzeli prezentację multimedialną o dziejach Hufca przygotowaną przez hm. Wiesława Hapa, phm. Jerzego Kosibę i ćwika Michała Hapa. Później miała miejsce część artystyczna, w której wystąpiły druhny i druhowie z 307. Kołaczyckiej Grunwaldzkiej DH „Wilki” i 139. DH „Lisy” z Jasła. Po jej zakończeniu miało miejsce zwiedzanie wystawy fotograficznej o historii Hufca przygotowanej przez hm. Dorotę Rzońcę, phm. Iwonę Dziedzic i hm. Jacka Borczyka. Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego spotkania otrzymali również okolicznościowe wydanie biuletynu „Krąg” autorstwa hm. Wiesława Hapa z informacjami na temat Rodziny Madejewskich i o uroczystościach nadania imienia w 1986 r. oraz pamiątkowe plakietki z logo jubileuszu opracowanego przez pwd. Wojciecha Zajdla. Po zwiedzeniu wystawy na wszystkich czekała słodka niespodzianka w postaci ogromnego jubileuszowego tortu z wizerunkiem harcerskiego Krzyża, który przygotowała druhna Aneta Nowińska z pomocą zuchów - Ani i Oli Nowińskich.

Posiliwszy się bigosem z harcerskiego kotła, znacząca część zuchów, harcerek i harcerzy udała się na teren „Przystanek Kwiatowa” na Jubileuszowy Zlot Hufca, którego komendantem był hm. Waldemar Marek. Tam przez dalszą część dnia oraz w niedzielę - w Sobniowie - miały miejsce ciekawe zajęcia programowe, m.in. zawody strzeleckie, strażackie, wieloboje harcerskie i gry terenowe, zwieńczone wieczornicą w kręgu harcerskim i noclegiem w budynku ZSM nr 5 w Jaśle. Uczestnicy zlotu obejrzeli również materiał filmowy przygotowany przez phm. Iwonę Dziedzic i phm. Jerzego Kosibę ze wspomnieniami dotyczącymi nadania imienia Hufcowi w 1986 r., którymi podzielili się: hm. Jacek Borczyk, hm. Jan Urban i hm. Jacek Smolik.

Oprócz wymienionych wcześniej duchownych, przedstawicieli władz, druhen i druhów, przy organizacji jubileuszu zaangażowani byli jeszcze m.in.: phm. Zuzanna Siemiączko, phm. Barbara Goleń, phm. Katarzyna Zając, phm. Urszula Buczyńska - Bolanowska, pwd. Klaudia Pawlik, pwd. Anna Śliwa, pwd. Gabriela Czerwińska, pwd. Hubert Szpyrka, pwd. Szymon Kosicki, dhna Agnieszka Mazur, dh Łukasz Kotulak, dh Janusz Budziak, p. Marcin Krupa, p. Piotr Juryś oraz drużynowi drużyn harcerskich i zuchowych jasielskiego Hufca. Organizatorzy jubileuszu dziękują wszystkim partnerom, m.in. takim jak: Miasto Jasło, Powiat Jasielski, Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, MPM, Jasielskie Centrum Reklamy „Frogart”, LOK Jasło, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Jaśle, Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kolejarz”, Miejsko - Kolejowa Orkiestra Dęta, Obiektyw Jasielski, Fakty Jasielskie, TV Jasło oraz portalom: Twoje Jasło, Wirtualne Jasło, Jasło4U i Miasto Jasło pl. Komenda Hufca ZHP w Jaśle dziękuje również osobom i instytucjom, którzy pomogli w przygotowaniu i realizacji działań jubileuszowych, w tym m.in.: Iwonie Kmiecik - dyrektorce ZSM nr 5 w Jaśle, druhowi Stanisławowi Święchowi - prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Oraz Michałowi Czarneckiemu - dowódcy Jednostki Strzeleckiej ZS w Trzcinicy

 

W dniu 1 marca 2016 roku 139. DH „Lisy” jako drużyna sztandarowa Hufca wzięła udział w jasielskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Najpierw wszyscy uczestnicy uroczystości zebrali się na placu pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, by następnie za zastępcą komendanta Hufca, hm. Wiesławem Hapem udać się pod pomnik Armii Krajowej. Po sygnale "Hasło Wojska Polskiego" zagranego przez sygnalistę Miejsko - Kolejowej Orkiestry Dętej, miał miejsce uroczysty Apel Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przeprowadziły go połączone pododdziały: 139. Drużyny Harcerskiej "Lisy" im. płk. L. Lisa-Kuli z Hufca ZHP Jasło oraz Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy. Apel prowadził hm. Wiesław Hap który zakończył go słowami: Do Was zwracam się potomni! Pochylcie w żalu i zadumie głowy, oddajcie cześć i honor naszym Rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata, za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Cześć ich pamięci! Niech dobry Bóg wynagrodzi im ich mękę, a pamięć o nich niech zachowają potomni”. Środowiska harcerzy i strzelców zabezpieczyły również służby wartownicze. W dalszej kolejności miało miejsce wystąpienie Antoniego Pikula - Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła. Powiedział on m.in.: „ 1 marca to nieprzypadkowa data. To właśnie w tym dniu w 1951 r. w głównej katowni bezpieki, w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie stracił życie pułkownik Łukasz Ciepliński i jego sześciu współpracowników z IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pamiętamy o was bohaterowie, pamiętamy o ideach, o które walczyliście, pamiętamy o tym, czego dokonaliście dla naszego kraju. To święto jest wyrazem hołdu za świadectwo męstwa, niezłomną postawę patriotyczną i przywiązanie do tradycji niepodległościowych. Jest wyrazem hołdu za krew przelaną w obronie niezawisłości Ojczyzny”. Następnie przedstawiciele władz i zebrani goście oddali honory przed pomnikiem AK, a potem było wspólne zapalenie "światła pamięci" przez Burmistrza, przedstawiciela kombatantów oraz przedstawiciela harcerzy. Na zakończenie odegrano sygnał "Cisza".

 

Druhny i Druhowie!

Harcerki, Harcerze i Instruktorzy Jasielskiego Hufca!

Jak co roku w okresie Wielkiego Postu, organizujemy Harcerskie Rekolekcje, które mają nam pomóc w pełnieniu naszej codziennej służby Bogu, Polsce i bliźnim. Naszym tegorocznym Patronem – Przewodnikiem będzie Święta Rodzina z Nazaretu.
Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Desznicy, w dniach 11 – 13.03.2016 r. Koszt pobytu od osoby wynosi: 40 zł.
Zgłaszamy uczestników w Komendzie Hufca do dnia 08.03.2016 r. (wtorek), podając przy zgłoszeniu następujące dane: Imię i nazwisko, Data urodzenia, Adres, Klasa i Szkoła, Nazwa Drużyny. Uczestnicy zabierają z sobą: śpiwór, pantofle, modlitewnik, przybory do mycia, przybory do pisania, oraz ciepłą odzież i obuwie do wyjścia na pole.
Wyjazd: 11.03.2016 r. – godz. 15.30 z Jasielskiego Rynku (koło podcieni). 
Powrót (na Jasielski Rynek): w niedzielę 13.03.2016 r., około godz. 14.45 – 15.00.


Serdecznie zapraszamy!W imieniu Referatu Duszpasterskiego Hufca ZHP – Jasło

Ks. Phm. Józef Obłój 
Kapelan Hufca

 

 

 

 

Od 1926 roku skauci na całym świecie, a harcerze na ziemiach polskich, w tym na Jasielszczyźnie, raz w roku - 22 lutego - świętują swój wyjątkowy dzień przyjaźni.

 

Wybrano tę datę aby uhonorować Roberta Baden-Powella, twórcę skautingu - Naczelnego Skauta Świata, i jego żonę Olave Baden-Powell, Naczelną Skautkę Świata. Oboje urodzili się właśnie 22 lutego.  On w 1857 roku, ona w 1889 roku. W tym dniu przypomina się                  o głównych wartościach ruchu skautowego i harcerskiego – o przyjaźni, braterstwie, współpracy, szacunku dla drugiego człowieka. Tego dnia skauci i harcerze spotykają się ze sobą i przekazują wzajemne życzenia oraz przesyłają  pozdrowienia. Święto to symbolizuje braterstwo łączące ludzi różnych klas społecznych, przekonań, narodowości, ras, religii            i pokoleń.

Jak co roku na specjalnej wieczornicy Dnia Myśli Braterskiej w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zebrała się brać zuchowa, harcerska i instruktorska jasielskiego Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich. Jej organizatorami byli: Komenda Hufca i 139. DH „Lisy”. Obecne były środowiska:  gromad zuchowych „Dzielne Orły” z Zarzecza i „Liski” z Jasła oraz drużyn harcerskich: „Wilki” z Kołaczyc, „Leśni” z Brzezówki, „Golesz”, „Cichociemni” i „Lisy” z Jasła. Obok druhen i druhów w wieczornicy uczestniczyli m.in.: Renata Goleń - wicedyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, pwd Damian Stasiowski - komendant Hufca ZHP w Jaśle oraz członkowie Komendy Hufca: hm. Dorota Rzońca, phm. Iwona Dziedzic, phm. Jerzy Kosiba, hm. Wiesław Hap - zastępca komendanta Hufca i drużynowy 139. DH „Lisy”. Ten ostatni przekazał wszystkim serdeczne życzenia od Druha Pułkownika Stanisława Dąbrowy - Kostki, z którym spotkał się kilka dni temu w Krakowie.

Miała miejsce okolicznościowa gawęda, były prezentacje o początkach skautingu, przyjaźni i braterstwie, stare i nowe piosenki harcerskie, pisanie życzeń, odczytywanie i interpretowanie sentencji o przyjaźni i wspólna modlitwa na Dzień Myśli Braterskiej. Autorem scenariusza wieczornicy był druh Łukasz Kotulak. Na zakończenie wszyscy uczestnicy świeczkowiska zawiązali krąg, odśpiewali „Bratnie słowo” i przekazali sobie „iskierkę przyjaźni”. Każdy obecny na tej niecodziennej zbiórce otrzymał pamiątkową kartkę z życzeniami.

W trakcie tego sympatycznego spotkania komendant Hufca pwd Damian Stasiowski wręczył dyplomy pochwalne dla wyróżniających się w pracy i służbie zuchów i harcerzy.

 

/KH/

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Druha Harcmistrza Mariana Kawałka. Odszedł na Wieczną Wartę po wielu latach służby i wierności harcerskim ideałom. Jesienią ubiegłego roku ukończył 80 lat. Był zasłużonym społecznikiem, nauczycielem oraz  animatorem kultury. Szczególnie ważną płaszczyzną Jego pracy na rzecz środowiska lokalnego była działalność harcerska. W ZHP pełnił funkcję drużynowego, komendanta szczepu, a w latach 1987 - 1999 komendanta Hufca w Kołaczycach. Organizował wiele biwaków i obozów, w tym międzynarodowych. Wychował mnóstwo wartościowych ludzi spod znaku Harcerskiego Krzyża i Lilijki. Za swoją służbę otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP.  Druhu Marianie, pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Z pożegnalnym Czuwaj!

 

Komenda Hufca ZHP w Jaśle, Instruktorzy, Harcerki i Harcerze

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować.

<A. Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292440