Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 2017 W godzinach popołudniowych w dniu 22 lutego w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyła się wieczornica dla zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów i seniorów z terenu jasielskiego Hufca ZHP. Okazją do tego wyjątkowego spotkania był Dzień Myśli Braterskiej. Od 1927 r. w tym szczególnym dniu urodzin twórcy skautingu światowego Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell, współtwórczyni skautowego ruchu żeńskiego, przy ogniskach, kominkach i świeczkowiskach spotykają się ludzie spod znaku lilijki, złączeni węzłem przyjaźni i braterstwa. Bardzo dużą, bo liczącą blisko półtorej setki, grupę druhen i druhów powitał w imieniu organizatorów - Komendy Hufca i 139. DH „Lisy”, gospodarz spotkania, hm. Wiesław Hap. Przypomniał on ideę DMB oraz poprosił o rozpalenie świeczkowiska przedstawicieli przybyłych na wieczornicę środowisk, dyrektor ZSM nr 3 druhnę Aleksandrę Zajdel - Kijowską i zastępcę komendanta Hufca phm. Iwonę Dziedzic. W klimat Dnia Myśli Braterskiej wprowadziła wszystkich druhna Magdalena Szetela. Po wspólnym odśpiewaniu piosenek „Hej, przyjaciele” i „Krajka” phm. Iwona Dziedzic, w towarzystwie drużynowych, wręczyła wyróżniającym się druhnom i druhom z poszczególnych drużyn „Listy Pochwalne Komendanta Hufca”. Odczytała ich treść oraz przekazała braterskie pozdrowienia od druha komendanta phm. Jerzego Kosiby. Okolicznościowe listy otrzymali: druhny Aleksandra Szeląg i Dominika Gajda (Drużyna Harcerska „Płomienie”), druhny Sonia Lisowska i Kamila Placek (309. Drużyna Harcerska „Golesz”), druhny Monika Kędra i Weronika Hendzel (31. Jasielska Drużyna Harcerska „Sosny”), druhowie Sebastian Antas i Łukasz Zaleśny (139. DH „Lisy”), druhna Karolina Makara i druh Paweł Hendzel (307. KGDH „Wilki”), druhna Aleksandra Korczykowska i druh Kamil Depczyński (166. Drużyna Harcerska „Cichociemni”).

W dalszej części spotkania zebrani obejrzeli prezentację „Dla prawdziwego przyjaciela”. Głównym punktem programu był przygotowany przez „Lisy” montaż słowno - muzyczny pod tytułem „Braterstwo w harcerskim życiu”. Oparty był na wątkach biograficznych oraz historii służby na rzecz Boga, Polski i bliźnich Andrzeja Małkowskiego, Stanisława Bytnara, Leopolda Lisa-Kuli, Krystyny Krahelskiej, Stefana Wincentego Frelichowskiego, Jana Bytnara, Macieja Aleksego Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego i Józefa Kreta. Wyciszeni po obejrzeniu montażu, w którym braterstwo zostało podniesione do naczelnych wartości, uczestnicy wieczornicy odśpiewali znane pieśni - „Harcerskie ideały” i „Szara lilijka”. Później przedstawiciele przybyłych gromad i drużyn odczytali piękne i głębokie w treści sentencje, cytaty oraz myśli poświęcone braterstwu i przyjaźni. Po wybrzmieniu ostatnich słów piosenek „Chodź, pomaluj mój świat” i „Bez słów” przy akompaniamencie gitarowym pwd. Wojciecha Zajdla, druhny i druhowie obejrzeli kolejną prezentację oraz wspólnie zaśpiewali towarzyszącą jej piosenkę „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi”. Następnie wszyscy powstali, a druhna Weronika Jurczak odczytała piękną „Modlitwę na Dzień Myśli Braterskiej”. Po zawiązaniu kręgu prowadzący całą wieczornicę druh hm. Wiesław Hap podziękował wszystkim za przybycie i za wspaniałą atmosferę spotkania, a o przekazanie Iskierki Przyjaźni poprosił najstarszego druha seniora - pwd. Stanisława Peca. Na zakończenie tego swoistego zlotu braterstwa wszyscy jego uczestnicy zeszli do „Hapcówki” - harcówki „Lisów”, gdzie w przededniu „tłustego czwartku” posilili się pączkami i sokiem. W kuluarach był tam czas na składanie sobie wzajemnych życzeń i braterskich pozdrowień.

hm. Wiesław Hap

 

W dniach 3-5 lutego 2017r. w Budach Głogowskich k. Rzeszowa instruktorzy Chorągwi Podkarpackiej ZHP spotkali się na Konferencji Instruktorskiej "EARTHQUAKE!!! Czy nadejdzie trzęsienie Ziemi?".

Weekend wypełniony był różnymi blokami programowymi, licznymi dyskusjami i rozmowami na tematy ważne zarówno dla całej organizacji, jak i naszej chorągwi.

Wszystko zaczęło się od piątkowej pracy nad ewaluacją programu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018. Uczestnicy konferencji wspólnie analizowali założenia i plany, przyjęte na zjeździe 2014r., oraz weryfikowali realizację wskaźników. Pozwoliło to na udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy obecnie, co było punktem wyjścia do prac w kolejnych dniach konferencji.

W sobotę wszyscy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza wzięła udział w seminarium kadry kształcącej, które zdominowały dwa tematy. Przed południem na warsztat wzięto propozycje zmian w Systemie Pracy z Kadrą w ZHP, w ramach konsultacji prowadzonych przez Radę Naczelną ZHP. W wyniku kilkugodzinnej pracy grupowej i wspólnej wypracowano stanowisko chorągwi oraz propozycje kolejnych zmian. Popołudnie minęło pod znakiem opracowania sposobu wdrożenia w Chorągwi Podkarpackiej ZHP zmian, które zaszły w zakresie kształcenia kadry w ZHP. Podjęto decyzje, które pozwolą na płynne wejście w życie nowych zasad z pożytkiem dla podkarpackich hufców.

Druga grupa uczestniczyła w panelu nt. finansowania ZHP. Wiceprzewodniczący ZHP, hm. Marian Antonik, omówił nowe zasady w zakresie składek członkowskich i finansowania ZHP. Kolejno uczestnicy w grupach wzięli udział w grze, która pozwoliła im poznać realia funkcjonowania komendy chorągwi, także w zakresie finansowym i administracyjnym. Po zakończonej rozgrywce komendant chorągwi, hm. Mariusz Bezdzietny, omówił aktualne koszty funkcjonowania chorągwi, a następnie odbyła się debata nad kierunkiem prac w zakresie ustalenia nowej składki członkowskiej. Podjęto decyzję kierunkową, wokół której zbudowana zostanie finalna propozycja. Druga część dnia minęła na dyskusji w zakresie proponowanych zmian w Statucie ZHP.

Nasz hufiec reprezentowali: hm. Dorota Rzońca, hm. Waldemar Marek, phm. Iwona Dziedzic, phm. Jerzy Kosiba, phm. Robert Nowiński i pwd. Wojciech Zajdel.

Źródło:  http://podkarpacka.zhp.pl/

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 

25 stycznia w Jaśle odbyły się uroczystości upamiętniające Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Obchody rozpoczęły się na cmentarzu żydowskim. Tam przedstawiciele władz miasta, powiatu i organizacji społecznych złożyli kwiaty na pomniku poświęconym ofiarom Holocaustu. Wartę pełniły harcerki i harcerze ze 139 DH Lisy, 166 DH Cichociemni oraz 309 DH Golesz. W programie znalazło się również otwarcie wystawy pn. ,,Społeczność Żydowska w Jaśle” w Muzeum Regionalnym oraz montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 3. W ramach obchodów IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbył się również pokaz filmu pt. ,,Syn Szawła”.

W Kołaczycach obchody rozpoczęły się 26 stycznia uroczystym oddaniem hołdu i modlitwą za pomordowanych i pochowanych w masowej mogile 260 ofiar ludności żydowskiej - mieszkańców Kołaczyc i okolic.  Kaddish za zmarłych odmówił Prof. Jonathan Webber, światowej sławy antropolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a modlitwę ekumeniczną odczytali ks. Roman Jagiełło proboszcz parafii w Łękach Dukielskich oraz ks. Władysław Depa -proboszcz parafii w Bieździedzy.

Na mogiłę przybyły potomkinie zamordowanej rodziny Berl z Kołaczyc, Tamar i Daphne Dor-Ner z Bostonu w USA. Panie, w imieniu własnym i swojego ojca Zvi Richarda Dor-Ner, złożyły kwiaty na grobie dziadków i pradziadków oraz społeczności żydowskiej z Kołaczyc. Wartę honorową przy mogile pełniła 307 KGDH Wilki.

Podsumowaniem tegorocznych Obchodów mogą być słowa jednej z ocalałych „Musieliśmy opuścić Polskę, ale Polska nigdy nie opuściła naszych serc i zawsze będzie naszą Ojczyzną”.

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 

Zimowisko Harcerskie Hufca ZHP w Jaśle zorganizowane zostało w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 w Zespole Szkół w Osobnicy. Dzięki uprzejmości Dyrektora phm. Antoniego Wydry, harcerki i harcerze mogli nieodpłatnie korzystać z terenu szkoły i kosztować wspaniałego wypoczynku w malowniczej scenerii.

Już pierwszy dzień nasi uczestnicy spędzili na wzajemnej integracji podczas specjalnie przygotowanych na tę okazję zajęć ruchowych. Poznawali też okolicę i jej historię oraz zdobywali informacje od mieszkańców na temat ważnych wydarzeń i znanych osobistości wywodzących się z tego terenu.

Nadmienić należy, że plan Zimowiska zakładał pracę w grupach zadaniowych a dominująca część zajęć miała charakter warsztatowy.

Każdy kolejny dzień to szereg nowych zajęć i wyzwań stawianych przed uczestnikami wypoczynku. Harcerki i harcerze prócz stałej służby na terenie szkoły, w kuchni i na warcie uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych z samoobrony prowadzonych przez trenera – Pana M. Czarneckiego, Origami – Druhna M. Chudy, Decoupage, Radiotelegrafii, Pierwszej Pomocy, Wyszywania, Nauki gry na gitarze czy malowania na szkle. Za te zajęcia odpowiedzialni byli kolejno: Druhna hm. Dorota Rzońca, phm. Barba Goleń, Pan Leszek Śliwa, dh Krzysztof Kapłon, dh Ola Korczykowska, pwd. Wojciech Zajdel i phm. Iwona Dziedzic.

Podczas naszego Zimowiska nie zabrakło także czasu na zadumę i refleksję. Wieczorne świeczkowiska to tradycja wszystkich spotkań ludzi spod znaku harcerskiej lilijki. Pierwszą gawędę przygotowała Druhna Anna Śliwa, a tematem przewodnim była „Miłość do Ziemi Ojczystej”. Wysłuchaliśmy fragmentów wierszy i wspólnie śpiewaliśmy pieśni obrzędowe wsłuchując się w słowa i przytoczone opowieści z dawnych lat.

W trakcie drugiego świeczkowiska podsumowywaliśmy naszą harcerską postawę wobec siebie i naszych bliskich. Wysłuchiwaliśmy pieśni mówiących o poznaniu samego siebie oraz kilku słów gawędy na temat naszych korzeni i pragnieniu bycia szczęśliwym. Po części refleksyjnej przyszedł czas na zabawę, śpiewy oraz prezentację poszczególnych zastępów, które w trakcie tych kilku dni, przygotowywały specjalne piosenki, okrzyki jak również zabawy i skecze.

Zimowiskowych atrakcji to jednak nie koniec. Na uczestników Zimowiska czekała wielka gra w czterech kategoriach: „Familiada”, „Jaka to melodia”, „Postaw na milion” i „Kocham Cię Polsko” przygotowana przez pwd Wojciecha Zajdla. Wszystkie harcerki i harcerze spróbować się mogli w w/w konkurencjach na punkty w odwiecznym pojedynku płci – chłopcy kontra dziewczyny. Z dumą informujemy, że zwycięzca Wielkiej gry została drużyna żeńska !

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zawody strzeleckie z broni pneumatycznej potocznie zwanej wiatrówką. Tutaj już dominowali mężczyźni i to oni zdobyli najwięcej dyplomów za celność. Rozegrany został także turniej piłki siatkowej, był harcerski tor przeszkód, ognisko z gorącą kiełbaską, a w jeden z wieczorów na uczestników czekała dyskoteka. I wszystko to w zaledwie 5 dni naszego pobytu w Osobnicy.

Na koniec Zimowiska, każdy uczestnik otrzymał specjalnie przygotowany na tę okazję button. W trakcie apelu wręczane były dyplomy, pochwały oraz przyznane zostały sprawności.

Wszystko to dzięki wspólnej pracy organizatorów: dh Annie Śliwie, Leszkowi Śliwie, phm. Iwonie Dziedzic, pwd. Wojciechowi Zajdlowi, dh Krzysztofowi Kapłonowi, dh Łukaszowi Zaleśnemu, pwd. Szymonowi Kosickiemu, dh Mikołajowi Samborskiemu oraz dh Aleksandrze Korczykowskiej możliwe było przygotowanie i przeprowadzenie tak wspaniałych zajęć dla blisko 90 uczestników Zimowiska Hufca Jasło. Dziękuję Serdecznie wszystkim zaangażowanym w przebieg naszych działań a w szczególności Dyrektorowi i wi-ce Dyrektorowi ZS w Osobnicy, Księdzu Proboszczowi Parafii w Osobnicy oraz wszystkim życzliwym bez których nie mogli byśmy dokonać tego wszystkiego.

Komendant Zimowiska
hm. Waldemar Marek HR

 

W dniu 8 stycznia 2017 roku na terenie powiatu jasielskiego odbyła się publiczna kwesta w ramach, której zuchy, harcerki, harcerze oraz instruktorzy jasielskiego hufca zbierali środki na działalność programową naszego hufca.
Dla wszystkich naszych dobroczyńców mieliśmy drobny prezent kalendarz harcerski na 2017 rok.

Udział w akcji wzięły następujące środowiska: I Szczep Orląt, 139 DH Lisy, 309 DH Golesz, 166 JDH Cichociemni, 307 KGDH Wilki, DH z Sobniowa, 15 DH Płomienie z Szebni, DH z Cieklina, Gromada Zuchowa przy Szkole Podstawowej w Czeluśnicy oraz instruktorzy naszego hufca.

Dziękujemy za Waszą obecność, mimo niesprzyjających warunków pogodowych (-20°C), poświęcony czas i zaangażowanie. Największe jednak podziękowania należą się naszym sponsorom bez których nie udałoby się zrealizować tego przedsięwzięcia.

Serdeczne podziękowania składamy: Firmie Tosand II Andrzej i Zuzanna Siemiaczko, Fabryka Armatury JAFAR, Zajazd Pod Skalą, PPHU Alfa Agnieszka Mazur, FHU WIT-WIERT Witek Stopyra, Apteka Rodzinna, Zajazd u Zofii, Jasielskie Centrum Reklamy Frogart Jozef Nawracaj, Jasielska Siec Sklepów MPM. To dzięki Wam drodzy przyjaciele możliwe było wydanie tego kalendarza. Szczerze i z głębi serca dziękujemy za zrozumienie, wyrozumiałość i wsparcie.

 

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292500